1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady zacházení s osobními údaji určují postup při zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů správce webu (CasinoHex) – dále jen správce webových stránek.

1.1. Správce webových stránek si jako nejdůležitější cíl a podmínku pro výkon činnosti stanovuje dodržování lidských a občanských práv a svobod při zpracování osobních údajů, včetně ochrany soukromí, osobního a rodinného tajemství.

1.2. Tyto Zásady zpracování osobních údajů Správce webových stránek (dále jen Zásady) se vztahují na veškeré informace, které může Správce webových stránek získat o návštěvnících webových stránek CasinoHex.

2.OBECNÉ DEFINICE POUŽÍVANÉ V TĚCHTO ZÁSADÁCH

2.1. Automatizované zpracování osobních údajů – zpracování osobních údajů pomocí softwaru;

2.2. Blokování osobních údajů – dočasné přerušení zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy je jejich zpracování nezbytné pro upřesnění osobních údajů);

2.3. Webové stránky – soubor grafických a informačních materiálů, jakožto i počítačových programů a databází, které zajišťují jejich dostupnost na síti prostřednictvím internetové adresy CasinoHex;

2.4. Informační systém osobních údajů – soubor osobních údajů obsažených v databázích, stejně jako informační technologie a technické prostředky, které zajišťují zpracování osobních údajů;

2.5. Anonymizace osobních údajů – úkony, které bez použití dalších informací znemožňují určit, kterému konkrétnímu uživateli nebo jinému uvedenému subjektu tyto osobní údaje náleží;

2.6. Zpracování osobních údajů – jakákoli činnost (operace) nebo soubor činností (operací) prováděná s využitím výpočetní techniky nebo bez ní se zaměřením na osobní údaje, včetně jejich sběru, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, uchovávání, upřesňování (aktualizace, změny), vyhledávání, používání, předávání (distribuce, poskytování, zpřístupňování), depersonalizace, blokování, vymazávání, likvidace;

2.7. Osobní údaje – jakékoli informace přímo či nepřímo se vztahující k definovanému nebo definovatelnému uživateli webových stránek;

2.8. Uživatel – jakýkoli návštěvník webových stránek CasinoHex;

2.9. Poskytování osobních údajů – úkony směřující ke zpřístupnění osobních údajů konkrétní osobě nebo určitému okruhu osob;

2.10. Zánik osobních údajů – jakékoliv jednání, jehož důsledkem je nevratné odstranění osobních údajů s nemožností jejich další obnovy v informačním systému osobních údajů a (nebo) jehož důsledkem je zničení hmotných nosičů osobních údajů.

2.11. „Cookies“ – malý datový soubor odeslaný z webové stránky a uložený v počítači uživatele. Webový klient nebo webový prohlížeč odesílá cookies jako HTTP-požadavek webovému serveru při každém pokusu o otevření příslušné webové stránky.

3. SPRÁVCE WEBOVÝCH STRÁNEK JE OPRÁVNĚN ZPRACOVÁVAT NÁSLEDUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELE.

3.1. Shromažďování a zpracování anonymizovaných údajů o návštěvnících (včetně „cookies“) pomocí internetových statistických služeb, jako je Google Analytics a další;

3.2. Správce webových stránek shromažďuje následující údaje:

IP adresa; typ a verze prohlížeče; rozlišení obrazovky; jazyk prohlížeče; časové pásmo; operační systém; typ zařízení; e-mailové adresy, pokud je taková funkce na webových stránkách implementována.

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Účel zpracování osobních údajů uživatele – informovat uživatele zasíláním e-mailů; poskytnout uživateli přístup ke službám, informacím a/nebo materiálům webových stránek, pokud je taková funkce na webových stránkách implementována;

4.2. Správce webových stránek má rovněž právo informovat Uživatele o nových produktech a službách, speciálních nabídkách a různých akcích. Uživatel se může z odběru těchto nabídek kdykoli odhlásit zasláním zprávy Správci webových stránek s označením „Odhlášení z odběru jakýchkoli oznámení o nových produktech, službách a speciálních nabídkách“;

4.3. Anonymizované údaje o uživatelích shromážděné prostřednictvím služeb internetových statistik slouží ke shromažďování informací o činnostech uživatelů na webových stránkách a ke zlepšování kvality webových stránek a jejich obsahu.

5. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

5.1. Využívání souborů cookie je nezbytné k tomu, aby uživatelé mohli používat webové stránky a všechny jejich funkce, například přístup do chráněných sekcí webových stránek. V případě potřeby může Uživatel soubory cookie zablokovat nebo vymazat provedením příslušných změn v nastavení prohlížeče, Uživatelé však musí počítat s tím, že to bude mít vliv na správné fungování webových stránek.

5.2. Analytické soubory „cookies“ shromažďují informace o tom, jak Uživatelé používají dané webové stránky. Umožňují Správci webových stránek získávat informace o tom, co Uživatele na webových stránkách zajímá, a provádět příslušná vylepšení webových stránek. Soubory „cookies“ mohou například Správci webových stránek ukázat, které jejich stránky jsou nejčastěji navštěvovány, pomáhají identifikovat potíže, s nimiž se uživatelé při používání webových stránek setkávají, a vyhodnocovat marketingovou výkonnost. Díky tomu má správce webových stránek možnost sledovat trendy v používání webových stránek obecně.

5.3. Uživatelé mohou přizpůsobit používání souborů cookie prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Pokud se uživatel rozhodne soubory cookie zakázat, bude moci webové stránky i nadále používat, avšak některé sekce a funkce webových stránek nebudou fungovat. Jednotlivé prohlížeče se od sebe liší. Chcete-li zjistit, jak zakázat soubory cookie ve svém prohlížeči, podívejte se do příslušné nápovědy.

6. PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Správce webových stránek zpracovává osobní údaje uživatele pouze v případě, že je uživatel sám vyplnil a/nebo odeslal podle svého uvážení prostřednictvím speciálních formulářů umístěných na webových stránkách. Vyplněním příslušných formulářů a/nebo zasláním svých osobních údajů Správci webových stránek vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Zásadami;

6.2. Správce webových stránek zpracovává anonymizované údaje Uživatele, pokud to bylo povoleno v nastavení prohlížeče Uživatele (tj. bylo povoleno ukládání cookies a použití technologie JavaScript).

7. SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A DALŠÍCH FOREM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

7.1. Bezpečnost osobních údajů zpracovávaných Správcem webových stránek je zajištěna zavedením právních, organizačních a technických opatření nezbytných k tomu, aby byly plně splněny platné právní požadavky v oblasti ochrany osobních údajů;

7.2. Správce webových stránek zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob k těmto osobním údajům;

7.3. Osobní údaje Uživatele nebudou nikdy a za žádných okolností předávány třetím osobám s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné právní předpisy;

7.4. V případě zjištění nějakých nepřesností v osobních údajích má uživatel možnost je aktualizovat zasláním oznámení správci webových stránek;

7.5. Doba zpracování osobních údajů je neomezená. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zrušit zasláním oznámení Správci webových stránek s označením „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“;

7.6. Správce webových stránek přijímá následující opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů uživatele:

Přístup k informacím mají pouze zaměstnanci, kteří je potřebují k poskytování služeb Uživateli; Všichni zaměstnanci jsou povinni podepsat dohodu o mlčenlivosti; Všichni partneři a externí společnosti, které se podílejí na konkrétních činnostech, musí vždy podepsat dohodu o mlčenlivosti a prohlášení o nezveřejňování osobních údajů k neoprávněným účelům; Údaje jsou šifrovány pomocí technologie SSL s využitím služeb třetích stran; Údaje přijaté od uživatele jsou uloženy v zašifrované podobě na zabezpečených počítačích s ochranou proti neoprávněnému přístupu;

7.7. Vzhledem k tomu, že neexistuje zcela spolehlivý způsob ochrany informací v procesu elektronického ukládání, zpracování a přenosu, správce webových stránek neposkytuje plnou záruku jejich bezpečnosti, a to i přes veškerou snahu společnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Uživatel může požádat o jakékoliv vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů kontaktováním správce webových stránek prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách;

8.2. V tomto dokumentu budou zohledněny veškeré změny zásad zpracování osobních údajů. Zásady jsou platné na dobu neurčitou, dokud nebudou nahrazeny novou verzí;

8.3. Správce webových stránek může zásady ochrany osobních údajů aktualizovat tak, aby odpovídaly změnám v politice zpracování osobních údajů. V případě významných změn v pravidlech ochrany osobních údajů či v zásadách zpracování osobních údajů Uživatele obecně, a zejména v zásadách zpracování osobních údajů Uživatele, je Správce webových stránek povinen o tom informovat na příslušné stránce těchto webových stránek.

8.4. Uživatel by měl tyto stránky příležitostně kontrolovat, aby získal nejnovější informace o zásadách ochrany osobních údajů;

8.5. Veškeré změny týkající se zásad ochrany osobních údajů vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách;

8.6. Právní účinnost má pouze anglická verze těchto Zásad, zatímco překlady do jiných jazyků jsou poskytovány pouze pro informativní účely.