Datum poslední změny: 5. června 2023

Tyto Zásady ochrany Osobních údajů a souborů cookie (dále jen “Zásady ochrany Osobních údajů”) slouží k informování uživatelů, kteří používají stránky Сasinohex.cz (dále jen “Webové stránky”, “My”, “Сasinohex.cz”), o zásadách Webových stránek týkajících se shromažďování, užívání a zveřejňování Osobních údajů. Osobní údaje, které shromažďujeme, slouží k poskytování a zlepšování obsahu Webových stránek. Nebudeme používat ani sdílet Váše údaje s žádnou třetí stranou s výjimkou případů popsaných v těchto Zásadách ochrany Osobních údajů. Na tyto Zásady ochrany Osobních údajů je třeba se odvolávat ve spojení s Podmínkami společnosti CasinoHex.Cz a jakýmkoli jiným příslušným dokumentem, na který Webové stránky čas od času odkazují.

Definice

OSOBNIMI ÚDAJI se rozumí údaje o žijící fyzické osobě, kterou lze z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací, které máme k dispozici nebo které se k nám mohou dostat) identifikovat.

ÚDAJE O POUŽÍVÁNÍ jsou údaje shromážděné automaticky, které jsou například generované používáním Webových stránek (například doba trvání návštěvy stránky).

SPRÁVCEM ÚDAJŮ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která (sama nebo společně či s jinými osobami) určuje účely a způsob, jakým jsou nebo mají být zpracovávány jakékoli Osobní údaje. Pro účely těchto Zásad ochrany Osobních údajů je společnosti CasinoHexCz Správcem Vašich údajů

UŽIVATEL je fyzická osoba, která používá Webové stránky. Uživatel odpovídá Subjektu údajů, který je subjektem Osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany Osobních údajů stanovují důležité informace týkající se shromažďování, zpracování, ukládání a uchovávání Osobních údajů.

Přečtením těchto Zásad ochrany Osobních údajů lépe porozumíte následujícím informacím:

 1. Jaké informace shromažďujeme;
 2. Jak informace používáme;
 3. Jak informace sdílíme;
 4. Váše práva jako Uživatele, včetně práva vznést námitku proti některým zpracováním, která provádíme;
 5. Další důležité aspekty týkající se ochrany Osobních údajů a bezpečnosti.

Zásady ochrany Osobních údajů třetích stran

Na základě našeho uvážení budeme na Webové stránky zařazovat nebo nabízet produkty a/nebo služby třetích stran. Tyto Webové stránky třetích stran mají samostatné a na tomto dokumentu nezávislé Zásady ochrany Osobních údajů. Proto neneseme žádnou odpovědnost za obsah a činnost těchto odkazovaných stránek. Tyto Zásady ochrany Osobních údajů se nevztahují na tyto jiné/další Webové stránky, které podléhají všem Zásadám ochrany Osobních údajů a dalším zásadám, které mohou mít.

Shromažďování informací a typy shromažďovaných údajů

Za účelem poskytování a zlepšování Webových stránek shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely.

(а) Osobní údaje

Při používání Webových stránek Váš můžeme požádat, abyste nám poskytli určité Osobní údaje, které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci Váší osoby. Osobně identifikovatelné údaje zahrnují:

i) e-mailovou adresu;

ii) jméno a příjmení.

(b) Údaje o používání

Můžeme také shromažďovat informace, které Váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte Webové stránky nebo když na Webové stránky přecházíte prostřednictvím mobilního zařízení.

Tyto Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu Vášeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, identifikátory a další diagnostické údaje.

Když přecházíte na Webové stránky pomocí mobilního zařízení, mohou tyto Údaje o používání zahrnovat informace, jako je typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečné ID Vášeho mobilního zařízení nebo IP adresa Vášeho mobilního zařízení.

Neshromažďujeme a nezpracováváme žádné citlivé Osobní údaje, jako například čísla sociálního pojištění, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženství nebo jiného přesvědčení, zdravotního stavu, biometrických nebo genetických charakteristik, trestní minulosti nebo členství v odborech.

Nepoužíváme ani neshromažďujeme žádné Osobní údaje a Údaje o používání pro zasílání elektronických zpráv a e-mailů za účelem propagace a prodeje jakýchkoli propagačních nabídek/materiálů. Nepoužíváme nástroje přímého marketingu pro jakékoliv propagační účely a komunikaci s Vámi.

Osobní údaje mohou být shromažďovány:

 1. prostřednictvím přímé interakce, konkrétně tím, že se nás rozhodnete oslovit e-mailem.
 2. prostřednictvím automatizovaných technologií. Při Váší interakci s Webovými stránkami budeme automaticky shromažďovat technické údaje o vybavení, činnostech a způsobech prohlížení. Tyto údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, serverových protokolů a dalších podobných technologií.
 3. prostřednictvím online formuláře na Webových stránkách. Informace získané prostřednictvím online formuláře se nepoužívají pro reklamní sdělení, včetně e-mailových newsletterů.

Právní základy pro shromažďování údajů

Váše Osobní údaje můžeme zpracovávat na základě následujících právních základů:

(а) s Váším souhlasem. Zpracování probíhá na základě Vášeho souhlasu. Pokud se spoléháme na Váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat způsobem uvedeným v okamžiku, kdy Váše údaje shromažďujeme, nebo nás kontaktovat na adrese [email protected];

(в) z důvodu našich (nebo jiných) legitimních zájmů, pokud nad těmito zájmy nepřevažují Váše zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu Osobních údajů; a

(с) pro splnění zákonných povinností.

Používání údajů:

Shromážděné údaje používáme k různým účelům:

 1. Pro splnění regulačních povinností (pokud existují);
 2. Ke shromažďování informací o činnostech uživatelů na Webových stránkách a ke zlepšování kvality Webových stránek a jejich obsahu;
 3. K odhalování, prevenci a řešení technických problémů;
 4. Ke shromažďování analýz nebo cenných informací pro zlepšení Webových stránek;
 5. K monitorování používání Webových stránek;
 6. K poskytování aktuálních a užitečných informací o poskytovatelích hazardních her služeb v oblasti hazardních her;
 7. K poskytování zákaznické podpory;
 8. Z dalších důvodů v rozsahu povoleném zákonem.

Uchovávání údajů

Váše Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany Osobních údajů. Váše Osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat Váše údaje za účelem dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod/smluv a zásad nebo požadavků na podávání zpráv.

Údaje o používání budeme uchovávat také pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou zpravidla uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti Webových stránek nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu. Pokud Osobní údaje již nejsou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany Osobních údajů nadále potřebné, buď je bezpečně vymažeme, nebo provedeme jejich anonymizaci.

Zveřejňování a předávání údajů

Osobní údaje neprodáváme ani nezpřístupňujeme žádné třetí straně , vyjma následujících případů.

Údaje sdílíme, pokud to vyžaduje zákon nebo abychom reagovali na právní proces; za účelem ochrany našich zákazníků; za účelem ochrany života; a za účelem zachování bezpečnosti. Jsme také oprávněni zpřístupnit Váše údaje finančním a/nebo právním poradcům; našim obchodním partnerům, subdodavatelům a dalším organizacím, které nám a našim uživatelům poskytují služby. Váše Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze za účelem poskytování služeb třetí stranou pro nás nebo v souvislosti s Webovými stránkami nebo Vášími návštěvami Webových stránek. Třetí strany, kterým Osobní údaje zpřístupňujeme, se řídí platnými zákony a nesmí Osobní údaje používat pro vedlejší účely.

Váše informace, včetně Osobních údajů, mohou být přenášeny a uchovávány do počítačů umístěných mimo Váší zemi, kde se zákony na ochranu Osobních údajů mohou lišit od zákonů ve Váší jurisdikci.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany Osobních údajů, po kterém následuje odeslání takových informací, představuje Váš souhlas s tímto předáváním.

Učiníme veškeré přiměřeně nezbytné kroky, abychom zajistili, že s Vášími údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany Osobních údajů, a žádný přenos Váších Osobních údajů nebude uskutečněn do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní opatření včetně zabezpečení Váších údajů a dalších Osobních informací.

Práva subjektu údajů

Chcete-li mít kontrolu nad svými Osobními údaji, máte následující práva:

(a) k přístupu ke svým Osobním údajům, jejich kontrolu, aktualizaci a opravu; (b) na vymazání svých Osobních údajů; (c) vznést námitku nebo omezit používání Váších Osobních údajů; (d) podat stížnost u dozorového úřadu a (e) požádat o opravu svých Osobních údajů, pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné. (f) další práva stanovená zákonem.

Chcete-li uplatnit kterékoli z dostupných práv týkajících se údajů, zašlete žádost na adresu [email protected];.

Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili, že informace o Váších Osobních údajích jsou přesné, aktuální, úplné, relevantní a nezavádějící, proto Váš upozorňujeme, že Váš můžeme požádat o ověření Váší totožnosti, než na takové žádosti odpovíme. Pokud podáte žádost, budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve. Upozorňujeme, že ačkoli se budeme snažit vyhovět jakékoli Váší žádosti týkající se Váších práv, nejedná se o práva absolutní. To znamená, že možná budeme muset Váší žádost odmítnout nebo jí budeme moci vyhovět pouze částečně.

Ochrana Osobních údajů dětí

Žádný z marketingového obsahu, produktů, služeb nebo propagačních akcí na Webových stránkách není vhodný pro děti a návštěvníky mladší osmnácti (18) let, ani na ně není zaměřen. Pokud zjistíte, že nám dítě poskytlo Osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od dětí, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich databází.

Používání souborů cookie

Soubor cookie je datový soubor obsahující informace o Vášem přístupu na Webové stránky. Soubory cookie můžeme používat k různým účelům, například k tomu, abychom Vám umožnili efektivní navigaci mezi stránkami, automaticky aktivovali určité funkce a zapamatovali si Váše preference na Webových stránkách. Soubory cookie zrychlují a usnadňují interakci mezi vámi a Webovými stránkami.

Vložený skript je programový kód, který je určen ke shromažďování informací o Váší interakci s Webovou stránkou, například o odkazech, na které kliknete. Kód je dočasně stažen do Vášeho zařízení z našeho serveru nebo od poskytovatele služeb třetí strany, je aktivní pouze po dobu, kdy jste připojeni k Webové stránce, a poté je deaktivován nebo odstraněn.

Kromě toho používáme soubory cookie a podobné technologie k analýze trendů, ke sledování pohybu uživatelů na Webových stránkách, ke shromažďování demografických informací o naší Uživatelské základně a ke shromažďování obecných informací souvisejících s Váší návštěvou Webových stránek.

Webové stránky využívají několik různých typů souborů cookie:

Zakázáním souborů cookie Vám může být zamezen přístup k některým funkcím Webových stránek nebo nemusí být k dispozici určitý obsah či funkce.

Změny Zásad ochrany Osobních údajů

Zobrazit více