Stránky CasinoHex (dále jen „Webové stránky, Správa webových stránek, My“) představují systém interaktivních internetových služeb v reálném čase a zahrnují informační služby a data poskytovaná Správcem webových stránek, mobilní verzi Webových stránek a další produkty, jakož i služby a data poskytovaná třetími stranami na těchto Webových stránkách.

Tyto Podmínky poskytování služeb (dále jen „Podmínky“) stanovují podmínky a pravidla používání Webových stránek.

„Uživatelem webových stránek“ se rozumí fyzické osoby, které používají webové stránky.

Uživatelé webových stránek prohlašují, že jsou starší 18 let a jsou způsobilí k uzavírání smluv a rozhodování o používání her a herních stránek, na kterých se mohou zobrazovat reklamní sdělení. Uživatelé webových stránek rovněž prohlašují, že informace o jejich aktuální poloze jsou vždy pravdivé a že uživatelé webových stránek nepoužívají žádné prostředky, které by mohly ovlivnit jejich polohu nebo přenést provoz do jiných jurisdikcí. Uživatel webových stránek je v tomto ohledu zodpovědný za ověření, zda je hraní hazardních her na internetu v rámci jeho jurisdikce legální, a také za splnění všech dalších platných právních požadavků.

Tyto podmínky jsou pro uživatele webových stránek závazné. Uživatel je povinen přečíst si tyto Podmínky v plném rozsahu. Používání Webových stránek Uživatelem znamená, že Uživatel přijímá a zavazuje se dodržovat všechna následující ustanovení těchto Podmínek. Tyto Podmínky mohou být Správou webových stránek kdykoli zcela nebo částečně změněny bez nutnosti jakéhokoli zvláštního upozornění. Aktualizovaná verze Podmínek bude platná od data zveřejnění na webových stránkách CasinoHex. Tyto Podmínky jsou otevřeným a veřejným dokumentem. Při používání Webové stránky Uživatel přijímá veškerá ustanovení těchto Podmínek a zavazuje se k dodržování práv a povinností v nich uvedených a souvisejících s používáním a fungováním Webové stránky. Přijetím ustanovení těchto Podmínek dává Uživatel souhlas se zobrazením propagačních materiálů při používání Webové stránky v množství stanoveném Správcem Webových stránek.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ DOSTUPNÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Webové stránky slouží jako poskytovatel nezávislých informací a doporučení pro zájemce o hazardní hry v online kasinech a nejsou poskytovatelem služeb online hazardních her. Veškeré informace dostupné na webových stránkách mají pouze informativní charakter a v žádném případě je nelze považovat za právní poradenství. Webové stránky obsahují odkazy na další externí stránky. Webové stránky nemají vliv na obsah těchto jiných webových stránek a nenesou za ně žádnou odpovědnost. Doporučujeme, abyste si před vstupem na stránky s hazardními hrami pečlivě přečetli všechny podmínky používání těchto externích webových stránek. Webové stránky obsahují materiály chráněné autorským právem, ochranné známky a další zákonem chráněné materiály, mimo jiné texty, fotografie, videomateriály, grafiku, hudbu a zvukové nahrávky.

Ustanovení uvedená v této části podmínek zajišťují ochranu zájmů Správce webových stránek a třetích stran, které jsou držiteli práv vztahujících se k obsahu webových stránek. Kromě toho mohou všichni držitelé práv uplatňovat svá práva zde uvedená podle svého uvážení.

Uživatel webových stránek není oprávněn provádět změny, zveřejňovat, předávat třetím osobám, podílet se na prodeji nebo převodech, vytvářet odvozené produkty nebo jinak využívat, ať už zcela nebo zčásti, obsah webových stránek.

Pokud zákony o autorských a souvisejících právech nestanoví jinak, nesmí být žádné materiály stažené z Webových stránek kopírovány, distribuovány, předávány třetím stranám, zveřejňovány ani jinak používány ke komerčním účelům bez písemného souhlasu Správce webových stránek nebo jiného zákonného vlastníka výhradního práva.

PROHLÁŠENÍ O UMÍSTĚNÍ INFORMACÍ (OBSAHU) PORUŠUJÍCÍCH PRÁVA A PRÁVNÍ ZÁJMY DRŽITELE PRÁV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

Držitel výhradních práv vztahujících se k výsledkům intelektuální činnosti (dále jen „Držitel práv“) je oprávněn obrátit se na Správce webových stránek v případě, že na webových stránkách byly umístěny informace (obsah), bez oprávnění nebo jiného právního důvodu Držitele práv, a může tak upozornit na porušení jeho výhradních práv týkajících se výsledků intelektuální činnosti.

Pro oslovení Správce webových stránek by měl Držitel práv použít formulář zpětné vazby umístěný na následujícím odkazu: CasinoHex. Žádost s oznámením o porušení výhradních práv majitele práv k výsledkům intelektuální činnosti adresovaná Správci webových stránek musí být řádně odůvodněná a musí obsahovat další informace prokazující oprávněnost zákonných práv k obsahu.

Pokud prohlášení o porušení výhradních práv k výsledkům intelektuální činnosti podává osoba pověřená nositelem práv, je třeba k prohlášení přiložit kopii dokumentu (v písemné nebo elektronické podobě), který prokazuje její oprávnění.

V případě neúplných informací, nepřesností nebo chyb zjištěných v prohlášení o porušení výhradních práv k výsledkům intelektuální činnosti je Správce webových stránek oprávněn zaslat Držiteli práv/jeho oprávněné osobě do 24 hodin od okamžiku obdržení takového prohlášení výzvu k aktualizaci uvedených informací. Do 24 hodin od okamžiku obdržení prohlášení o porušení výhradních práv k výsledkům intelektuální činnosti nebo aktualizace informací ze strany Držitele práv/jeho oprávněné osoby odstraní Správce webových stránek obsah umístěný v rozporu s výhradními právy Držitele práv.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH PROHLÁŠENÍCH, ZÁRUK, GARANCÍ NEBO PODMÍNEK. UŽIVATELÉ POUŽÍVAJÍ WEBOVÉ STRÁNKY, JEJICH OBSAH A SLUŽBY NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

WEBOVÉ STRÁNKY SE TÍMTO VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ JAKÝCHKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK, GARANCÍ A PODMÍNEK V JAKÉKOLIV FORMĚ, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, A TO PRO JAKÝKOLIV OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽBY UMÍSTĚNÉ KDEKOLIV A KDYKOLIV, VČETNĚ JAKÝCHKOLIV PŘEDPOKLÁDANÝCH PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK, GARANCÍ A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJE, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, BEZ PORUŠENÍ PRÁV INTELEKTUÁLNÍHO VLASTNICTVÍ, PŘESNOSTI, AKTUÁLNOSTI INFORMACÍ, ÚPLNOSTI INFORMACÍ, KOMPATIBILITY, RELEVANCE, INTEGROVATELNOSTI, BEZPEČNOSTI, DŮVĚRNOSTI, SROZUMITELNOSTI VLASTNICKÝCH PRÁV, PRAKTICKÉ UŽITEČNOSTI, VHODNOSTI, KVALITY, VOLNÉHO POUŽITÍ, JAKOŽ I JAKÝCHKOLI DALŠÍCH ZÁRUK, KTERÉ MOHOU VYPLÝVAT Z PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

KROMĚ TOHO SE SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK ROVNĚŽ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK, GARANCÍ A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE:

VE VŠECH PŘÍPADECH, KDY NENÍ MOŽNÉ UPLATNIT JAKOUKOLI VÝHRADU NEBO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI, JE DOBA PLATNOSTI VŠECH PLATNÝCH VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÍCH A ZÁKONNÝCH PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK, GARANCÍ A PODMÍNEK OMEZENA NA DOBU TŘICETI (30) DNŮ OD DATA PRVNÍHO POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY, JEJÍHO OBSAHU A SLUŽEB UŽIVATELEM A PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY NEPLATÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY.

POKUD OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK A JEJICH SLUŽBY POSKYTUJE UŽIVATELI DIGITÁLNÍ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU POSKYTNUTY NA FYZICKÉM NOSIČI, NESMÍ UŽIVATEL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TYTO PODMÍNKY PORUŠIT.

LIMITY ODPOVĚDNOSTI

Uživatel potvrzuje, že rozumí a bez jakýchkoli omezení přebírá veškerou odpovědnost a rizika, která mohou vzniknout při používání těchto webových stránek.

Správa webových stránek, zaměstnanci, vedení, partneři, akcionáři a jejich zástupci nenesou odpovědnost za jakékoli závady nebo přerušení provozu webových stránek, které by vedly ke ztrátě obchodních informací, zisku nebo jiným finančním ztrátám v souvislosti s jakýmikoli nároky, ztrátami, peticemi, žalobami nebo jinými událostmi vyplývajícími z uplatňování těchto podmínek a jejich příslušnosti, včetně těch, které vyplývají z procházení webových stránek, jejich používání, přístupu k jakýmkoli jejím souborům nebo jejich částem, a také v důsledku jakýchkoli práv, která jsou v nich uvedena, a to i v případě, že správa webových stránek byla na tyto potenciální ztráty upozorněna, bez ohledu na to, zda k takové události nebo závadě došlo v důsledku napadení intelektuálního nebo jiného vlastnictví, zda byla založena na jakémkoli trestném činu, nedbalosti, porušení smluvních závazků, nebo zda k ní došlo v důsledku podobných událostí nebo situací či nikoli. Celková souhrnná odpovědnost a odškodnění spojené s používáním webových stránek, ať už zcela nebo zčásti, nebo jejich materiálů, jsou omezeny v peněžním vyjádření částkou nepřesahující deset EURO (10,00 EUR).

Vstupem na webové stránky uživatel souhlasí s tím, že se tyto podmínky řídí anglickými právními předpisy. Platnost, výklad a vymáhání těchto Podmínek, veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti s plněním nebo porušením těchto Podmínek, jakož i veškeré související právní vztahy se řídí anglickými zákony (bez ohledu na konflikty mezi jednotlivými zákony). Jakékoli právní kroky nebo soudní řízení týkající se platnosti, výkladu a vymáhání těchto Podmínek, jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním nebo porušením těchto Podmínek, jakož i souvisejících právních vztahů, budou prováděny pouze soudem na území Anglie. Všechny strany uznávají výhradní příslušnost těchto soudů a vzdávají se jakýchkoli námitek týkajících se přiměřenosti nebo vhodnosti této příslušnosti. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva 1980) se na tyto Podmínky nevztahuje a nijak je neovlivňuje.

V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními v textu Podmínek v jiných jazycích a v angličtině má přednost anglická verze těchto Podmínek. Uživatel je povinen přijmout a brát v úvahu všechna nezbytná oznámení zaslaná na jeho e-mailovou adresu, kterou takto uvedl při registraci na Webových stránkách, pokud jsou takové funkce na Webových stránkách k dispozici.

Uživatel je oprávněn se vzdát:

Pokud je Webová stránka nucena obrátit se na soud, jiný než arbitrážní, za účelem vymáhání jakýchkoli poplatků, které jí náleží, nebo zajištění svých práv, je Uživatel povinen uhradit Webové stránce veškeré náklady, výlohy a poplatky, pokud Webová stránka žalobu vyhraje.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Uživatel potvrzuje, že se kromě obsahu těchto Podmínek seznámil s Podmínkami používání a dalšími smlouvami, na které se v těchto Podmínkách odkazuje, a že přijímá omezení, která z nich vyplývají.

Nepřítomnost výsledků opatření týkajících se organizace nebo kontroly důsledného dodržování ustanovení těchto Podmínek nebo souvisejících dohod ze strany Správce webových stránek není a nemůže být vykládána jako vzdání se jakýchkoli práv nebo ustanovení.

Uživatel není oprávněn převádět tyto Podmínky a/nebo přenášet svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek na třetí osoby, ať už zcela nebo zčásti. Správce webových stránek je oprávněn kdykoli omezit a/nebo zakázat uživateli používání webových stránek bez předchozího upozornění, a to pouze na základě vlastních interních pravidel.